Psykoterapeut-uddannelse i København (4-årig)

Læs mere om undervisningen

Sådan arbejder vi undervejs

Uddannelsen forløber som en god veksel mellem egenterapi, teori, træning, arbejde i grupper og supervision.

Egenterapi

For at forstå andre menneskers psykiske, sjælelige og kropslige processer er det en forudsætning, at du kender din egen livsproces både i dybden og bredden.

Du skal derfor gå i individuel terapi gennem hele uddannelsesforløbet. Terapien foregår hos psykoterapeuter, som vi henviser til, medmindre du går hos en terapeut, som vi kan godkende. Terapien skal ses som en støtte og en nødvendig base for din personlige udvikling. Hvert år skal du gå i individuel terapi i 10-12 sessioner af 1,5 times varighed.

Teori

Vi sørger for, at du får den nødvendige faglige ballast. Den basale teoretiske viden får du ved selvstudium, i din læse/studiegruppe, gennem teoretiske oplæg fra studiegrupperne samt gennem undervisning på en oplevelsesorienteret måde. Desuden benytter vi strukturerede træningssituationer, så du lærer at anvende teorien i praksis.

Terapeutiske teknikker

Praktisk træning som terapeut giver dig en værdifuld ballast. De terapeutiske teknikker du lærer omfatter bla. kropsterapeutiske- og gestalt-teknikker og metoder fra andre terapeutiske retninger.

Arbejde i grupper

På uddannelsen kommer du til at lære de andre gruppedeltageres problematikker at kende. Når gruppen har et tilpas tryghedsniveau, er der god basis for, at den enkeltes potentialer kan udfolde sig.

Du lærer desuden at håndtere og ændre livet i en gruppe. Det enkelte menneske er ikke kun en organisme i sig selv, det er også en del af en eller flere grupper.

Du vil opleve, at hvert enkelt menneske kan bidrage både positivt og negativt til gruppens liv. I løbet af uddannelsen vil du lære, hvordan man arbejder med at ændre samværsform og atmosfære for en hel gruppe. Den erfaring er nødvendig for f.eks. at kunne tackle kritiske situationer på arbejdspladser, i familier, personalegrupper eller andre gruppesammenhænge.

Supervision

Vi gør meget ud af at støtte og vejlede dig i mødet med klienten. Som deltager på vores uddannelse modtager du supervision af dit arbejde med klienten. Du får med andre ord feedback på dit arbejde. Supervisionen vil også lære dig, hvilke personlighedstræk hos dig selv, der er ressourcer og hvilke, der kan hæmme den terapeutiske proces.

 

Uddannelsens forløb

Vores 4-årige terapeutuddannelse forløber således:

 

1. år

I det første år af uddannelsesforløbet vægter vi din egen personlige fordybelse og gruppens indbyrdes liv. Forskellige basale begreber bliver introduceret: bl.a. grundfølelser, det indre barn, grounding, at vælge. Der arbejdes såvel kropsligt som gestaltterapeutisk.

Opgaver og eksamen:

Afsluttes med en mindre skriftlig opgave, der bliver internt bedømt.

 

2. år

I det andet år får du en grundig indføring i gestaltterapiens teori og metoder. Det gælder bla. awareness-begrebet, kontakt, kontaktcirklen, forsvarsmekanismer, polaritets-begrebet, og der trænes i forskellige gestaltteknikker. Derudover anvendes fantasirejser, drømme, drama, tegning, feedback fra andre gruppedeltagere, familieterapi og det indre barn.

Det teoretiske grundlag er Fritz Perls, Irvin Yalom, Hanne Hostrup og anden relevant litteratur. Desuden vil du lære en metode, der kaldes ”kontaktfladen”, som anvendes i relationen mellem terapeut og klient.

Opgaver og eksamen:

Skriftlig opgave  i gestaltterapi. Opgaven bliver eksternt bedømt.

 

3. år

I det tredje uddannelsesår er kropsterapien i fokus med indlæring af teorier og metoder. Der vil bl.a. være indføring i begreber som energimobilisering, lodret- og vandret grounding, katalytisk tryk, nærende berøring, pansring- og afpansringsstadier, værenscentre m.v. Det teoretiske grundlag vil være Alexander Lowen, Malcolm Brown, David Boadella med flere.

Parterapi: Det er vigtigt at få en fornemmelse af, hvordan man som terapeut kommunikerer med et par, og sammen med dem afdækker det, vi kalder ”dansen”, deres indbyrdes måde at kommunikere på. Da mange nyuddannede psykoterapeuter får henvendelser fra par, er det nødvendigt at kunne de basale færdigheder.

Opgaver og eksamen

Obligatorisk deltagelse i træningsgruppe under direkte supervision. Bedømmes internt.

Skriftlig opgave i kropterapi, bedømmes internt.

4. år

I det fjerde uddannelsesår bliver din praktiske og teoretiske viden yderligere fordybet, og du opfordres til og støttes i at finde din egen metode og arbejdsform. Der arbejdes intensivt med det at være terapeut og med at integrere de forskellige arbejdsformer som er blevet gennemgået i uddannelsesforløbet. Der fokuseres på dine terapeutiske ressourcer og begrænsninger – og vi vil støtte dig i at finde din identitet som psykoterapeut.

Chok/ traume: De studerende kommer til at arbejde med egne chok/ traumer, hvor der vil være fokus på kropslige reaktioner. Der vil arbejdes med Peter Levines pendulering, og der vil blive undervist i tilpas teori. Målet er, at de studerende lærer at skelne mellem, hvornår det er terapi, og hvornår det er behandling.

Opgaver og eksamen:

Terapeutisk forløb med en klient over 5-8 sessioner, der optages på video. Der udvælges et forløb som danner udgangspunkt for en skriftlig opgave og afsluttes med en mundtlig eksamen, der bliver eksternt bedømt.

Alle prøver/opgaver/eksaminer bliver bedømt med karakteren  bestået/ikke bestået. Der udstedes uddannelsesbevis efter endt uddannelse.

 

Fravær

De studerende må max. have 10 % fravær svarende til 8,5 hele dage fordelt over de 4 år. I særlige tilfælde kan der gives dispensation som aftales med ledelsen på Akademiet for Psykoterapi.

 

Studiegrupper

Som en del af forløbet skal du deltage i en studiegruppe gennem de fire år uddannelsen varer. Studiegrupperne mødes min. fem gange årligt, og der skal afsættes en hel dag pr. gang.

 

Vi følger dig tæt undervejs

Du bliver fra begyndelsen af studiet støttet omsorgsfuldt, både når du indgår i arbejdet som terapeut og klient, så du hurtigt føler dig tryg ved begge dele i gruppen. Undervisningen er en kombination af terapeutisk arbejde med den enkelte i gruppen, teoretiske oplæg og praktisk træning under direkte supervision. Der vil indgå træningsøvelser i to- og trepersoners grupper, og arbejdet i gruppen er procesorienteret. Hele den teoretiske indlæring vil blive knyttet til de terapier, træningsforløb, oplevelser, gruppeprocesser m.v., vi oplever i gruppen.